داوود واثقی

داوود واثقی

معاون

تیم تخصصی دکتر سنگ در نظردارد تا با مشاوره تخصصی در زمینه خرید سنگ بستری را فراهم آورد تا مصرف کننده بتواند مناسب ترین محصول را متناسب با نوع کارخود با بهترین کیفیت و قیمت انتخاب کند
؛همچنین ما در نظر داریم با معرفی واحدهای تولیدی سراسرکشور و معرفی نوع و زمینه فعالیت آنها زمینه جذب مشتری را برای این عزیزان فراهم کنیم

X