• نام پروژه: سنگبری گلدستون

آدرس: اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد خیابان۴۰

مدیرعامل: ابراهیم نادیان 

شماره تماس :۰۳۱۳۳۸۰۳۵۳۵   _۰۹۱۳۱۱۸۹۸۹۰

X